תכנית המשלחת

The Mishlachat Show – A Radio Kol Ramah exclusive. Meet our wonderful Israaeli staff!

Hosted by Dvir and Ido.