Hayom Shehaya- Shorashim- August 3, 2021

A story hour with Shorashim.