Kochavim Sports Update – with Sammy Sandler

Kochavim and Nitzanim expereince the thrill of sports broadcasting. Sammy is a sports broadcaster at SUNY Oswego!