Ta’am Torah -Rabbi Steve Kane on Devarim

D’var Torah Devarim Shabbat prior to Tisha B’av a Kol Ramah exclusive!